Skip to main content

ANBI

De Parousia is aangewezen als ANBI instelling

CAMA Evangelische Gemeente Parousia Gouda
Postbus 313, 2800 AH Gouda
KvK-nummer 75968029
Telefoon: 0348-562495
E-mail: camagouda@cama.nl

CAMA Parousia Gouda is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland)

RSIN/ fiscaal nummer: 807411784

Samenstelling bestuur

5 oudsten

Doelstelling en visie

De gemeente stelt zich ten doel het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus (Mattheus 28:19);ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven overeenkomstig Handelingen 2 : 42;de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon en hen aan te sporen Christus bekend te maken;in diaconale en pastorale nood te voorzien;in haar eigen financiële behoeften te voorzien

Verslag Activiteiten

De raad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de statuten gedelegeerd naar afzonderlijke taakgroepen. Zij behartigen bepaalde taken binnen het gemeente-zijn.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk gemeentewerk (of gemeente-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de voorganger verricht zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In het overzicht Baten en Lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting o.v.v.

De baten en lasten lijst  geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Jaarrekening
2022

Jaarrekening
2023
Begroting
2024
baten
 Rente €          1.230
 Bijdragen gemeenteleden €        84.482 €        87.079 €       92.950
Totaal baten €       84.482 €       88.309 €       92.950
 
lasten
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) €        26.447 €        12.859 €       22.200
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €       9.308 €       14.923 €       23.300
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €       24.388 €       21.143 €       13.700
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) €        21.047 €        21.987 €        26.000
 Salarissen (koster, organist e.d.) €                 0 €                 0 €                 0
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €          9.994 €          5.573 €          6.750
 Lasten overige eigendommen en inventarissen €             591 €            778 €           1.000
Totaal lasten €       91.775 €       77.263 €        92.950
 
Resultaat (baten – lasten) €      – 7.293 €      11.046 €       0