Merkbaar aanwezig

ANBI

Algemene gegevens
CAMA Parousia Gouda, Postbus 313, 2800 AH Gouda
Telefoon: 0348-562495
E-mail: camagouda@cama.nl

CAMA Parousia Gouda is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland)

RSIN/ fiscaal nummer: 807411784

Samenstelling bestuur

4 oudsten, waarvan 1 oudste voorganger en 1 diaken- secretaris.

Doelstelling en visie
De gemeente stelt zich ten doel:

het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus (Mattheus 28:19);ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven overeenkomstig Handelingen 2 : 42;de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon en hen aan te sporen Christus bekend te maken;in diaconale en pastorale nood te voorzien;in haar eigen financiële behoeften te voorzien

Beloningsbeleid
De CAMA Parousia Gouda heeft 1 betaalde werker, namelijk de predikant-voorganger. Het salaris wordt vastgesteld conform de (algemene) regeling voor salaris van de voorgangers van de bij ABC aangesloten gemeenten.

Er vindt een jaarlijkse indexering van het salaris plaats op basis van de CBS-index – CPI alle huishoudens.

Verslag Activiteiten.
De raad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de statuten gedelegeerd naar afzonderlijke taakgroepen. Zij behartigen bepaalde taken binnen het gemeente-zijn.

Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk gemeentewerk (of gemeente-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de voorganger verricht zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
De baten en lasten lijst  geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten kerkelijke gemeente

Begroting 2019

Jaarrekening 2019

Begroting 2020

Baten
Opbrengsten uit bezittingen € 100 € 31 € 0
Bijdragen gemeenteleden € 113.500 € 121.788 € 126.750
 Subsidies en overige bijdragen van derden € 0 € 0 € 0

Totaal baten

€ 113.600 € 121.819 € 126.750

 

Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) € 52.000 € 51.140 €53.000
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 13.900 € 14.093 € 12.950
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 19.850 € 20.152 € 18.950
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) € 22.000 € 21.470 € 24.000
 Salarissen (koster, organist e.d.) € 0 € 0 € 0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 5.050 € 6.032 € 6.650
Lasten overige eigendommen en inventarissen € 1.700 € 1.074 € 1.450

Totaal lasten

€ 113.600 €113.616 € 118.000

 

Resultaat (baten – lasten)

€  0 € 8.203 €  8.750