Skip to main content

Visie en missie

“Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: ‘Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.”  (Handelingen 13:47 NBV). Het zijn deze woorden die in Jesaja 49:6 een profetie zijn aangaande de Here Jezus. Nu gelden deze woorden ook voor Zijn volgelingen.

Daarnaast worden we ook uitgezonden om het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen tot de Heer weer terugkomt. Aan deze woorden wil Parousia Gouda invulling geven op de wijze die de Heilige Geest ons laat zien.

Visie

Parousia Gouda bestaat uit mensen die met elkaar een geestelijke familie zijn, waarin zonen en dochters van God de Vader vanuit Zijn gepassioneerde liefde voor mensen een liefdevolle open gemeenschap vormen, waarvan Jezus Christus het middelpunt is, om elkaar en onze medemens onder leiding van Zijn Geest van harte te dienen, zodat de cultuur van Gods Koninkrijk steeds meer merkbaar aanwezig is, in ons midden, in Gouda en in de wijde omgeving.

Missie

Als geestelijk gezin van God laten we ons, vanuit een levende relatie met de Here Jezus, leiden door de Heilige Geest om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken in Gouda en de wijde omgeving.

Jezus centraal

Jezus is Redder, Heiligmaker, Geneesheer en komende Koning. Hij is de basis van de gemeente. In het logo komt dit tot uitdrukking:

Christus is onze Redder
Het kruis verwijst naar de waarheid dat mensen zonder Jezus verloren gaan. Jezus is gekomen om voor onze zonden te sterven om ons zo te redden. Jezus Christus is onze Verlosser.

Christus is onze Heiligmaker
Het wasvat verwijst naar de waarheid van heiliging, het apart zetten van ons leven voor Jezus en het vol zijn van de Heilige Geest. Jezus Christus is onze Heiligmaker.

Christus is onze Geneesheer
De oliekan verwijst naar de waarheid van zalving met olie tot genezing voor hen die gebroken zijn naar lichaam en/of geest. Jezus Christus is onze Geneesheer.

Christus is onze komende Koning
De kroon verwijst naar de waarheid dat Jezus terugkomt naar deze wereld om te regeren als koning. Het gaat hier om Zijn lichamelijke terugkeer.

Wereldbol
De wereldbol verwijst naar de opdracht die we als gelovigen hebben om de boodschap van Jezus Christus op deze wereld te vertellen.